Европроекти

EU лого EU програми

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛУКСОР" EООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2. "Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.077-1126-C01 с наименование "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 25.01.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 25.04.2021 г.

Проектни дейности: Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за нормализиране на обичайното ежедневие, възвръщане на доверието на клиентите и контрагентите, както и гарантиране процеса на възвращаемост и паричните потоци. Предвидените дейности по проекта са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква фирмата да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Проект BG16RFOP002-2.077-1126-C01, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Административни услуги

Писмено съобщение за смърт
Не се заплаща

Издава се до няколко часа след настъпването.

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекари по дентална медицина и ЛКК
Не се заплаща

Издава се при изписване на пациента в рамките на работния ден.

Издаване на дубликат на болничен лист
Не се заплаща

Издава се при поискване.

Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и други/
Не се заплаща

Издават се непосредствено след приключване на амбулаторния преглед или болничен престой в лечебното заведение

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго
Не се заплаща

Изготвя се непосредствено преди превеждането на пациента.

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи
Не се заплаща

Епикриза се изготвя при изписване на пациента и приключване на болничния престой в лечебното заведение.

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение,отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи
По ценоразпис

Здравна информация от лечебното заведение се предоставя след подадена молба до два работни дни от подаването й.

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи
По ценоразпис

Информация се дава след подадена молба до два работни дни.

*Забележка: Копия на медицински документи отнасящи се до здравословното състояние на пациента и здравна информация се дава след предварително подадена молба до два работни дни.

*Забележка: Заплащането на горепосочените административни услуги са по ценоразпис на СОБАЛ "Луксор" ЕООД гр. Пловдив.

Процедура за жалби и оплаквания

Процедура за работа с жалби и оплаквания в СОБАЛ "ЛУКСОР" ЕООД

Процедурата има за цел да регламентира реда и начина за приемане, регистриране, извършване на проверка, констатиране има ли нарушения, предприемане на мерки в случай на доказани такива и отговор до подалия жалба или оплакване.

Настоящата процедура регламентира отговорностите и задълженията на служителите на СОБАЛ „ЛУКСОР“, отговарящи за приемането, регистрирането и извършването на проверки и отговор до подалия жалба или сигнал.

Начин на подаване

Жалбите и сигналите се подават

- по пощата
- по електронна поща (e-mail)
- на място СОБАЛ "Луксор
- по телефона
- устно до управителя на лечебното заведение

При приемане на устно оплакване, оплакване, подадено по телефона или по електронната поща, служител попълва формуляр за приемане на устно подадено оплакване или жалба по образец и го регистрира.

Регистриране и насочване на писмени жалби или оплаквания

На регистрация подлежат всички жалби и оплаквания получени в СОБАЛ ЛУКСОР

- жалби и оплаквания получени писмено;
- жалби и оплаквания получени по електронна поща или телефон;

Регистрацията на жалбите и оплакванията се извършва в дневника за входяща и изходяща кореспонденция и Регистър за жалби за оплаквания на СОБАЛ ЛУКСОР със съответния пореден входящ номер за годината и дата на регистрация.

Проверка по постъпила жалба/оплакване до СОБАЛ ЛУКСОР

Проверката по подадена жалба/оплакване се провежда в максимално кратък срок, но не повече от 10 дни след регистрацията им.

На комисия, назначена със Заповед № 02 от 02.01.2020 година на управителя на СОБАЛ „Луксор“ е възложено да разглежда възникналите жалби, оплаквания и предложения.

Членовете на комисията са длъжни да отговорят писмено до Управителя след извършване на проверка по конкретната жалба или оплакване.

Отговор за постъпили жалби или оплаквания

В 5 дневен срок от извършване на проверката по постъпила жалба или оплакване, комисията, извършила проверката, подготвя отговор до лицето/лицата, подали жалбата или оплакването, който съгласува с Управителя на лечебното заведение.

Отговорът трябва да съдържа:

- кога е извършена проверката;
- какво е констатирано по време на проверката;
- основателни ли са жалбата или оплакването;
- какви мерки са взети, ако е констатирано нарушение;
- предприети ли са административно-наказателни действия;

Управителят, одобрява и подписва отговорите на писмените жалби и оплаквания, след което те се изпращат на лицата, които са ги подали, и се завеждат в съответния регистър.

Цялото досие на приключената жалба се предава в деловодството за съхранение, а след изтичане на годината всички досиета се архивират по съответния ред.

Процедура за борба с болката

Процедура за борба с болката СОБАЛ "ЛУКСОР" ЕООД

Лечението на вашата болка след операцията е приоритет за Вас и Вашият здравен екип. Можете да очаквате да имате известен дискомфорт, а Вашият лекар и медицински сестри ще направят всичко възможно, за да Ви помогнат да получите облекчение.

Следващата информация ще Ви помогне да разберете лечението на болката, ще опише как можете да помогнете на Вашите лекари и медицински сестри да контролират Вашата болка и ще Ви даде възможност да вземете активна роля при вземането на избор за лечение на болка. Кажете на Вашите лекари, медицински сестри и здравни работници:

Ако редовно приемате лекарства за болка у дома.
Ако сте алергични към или не можете да понасяте лекарства за болка.
Ако имате някакво хронично медицинско състояние (проблеми с гърба, проблеми с коляното и др.), за което редовно приемате лекарства за болка.

Защо лечението на болката е толкова важно

Ефективното управление на болката не само Ви помага да се чувствате по-комфортно, но също така Ви помага да се възстановите по-бързо и може да намали риска от развитие на определени усложнения. Ако болката Ви се контролира добре, ще бъдете по-добре подготвени и ще можете да изпълнявате важни за възстановяването Ви задачи.

Като пациент имате право на

Най-доброто ниво на облекчаване на болката, което може да бъде осигурено безопасно.

Информация за болката и лечение на болката от членовете на екипа на здравното обслужване, които често ще питат за Вашата болка и които ще отговорят с лечение.

Какви видове болка могат да се почувстват след операция?

Всеки пациент е уникален и може да има или да не притежава същия тип болка, който друг пациент изпитва

Може да се изненадате, че след операцията чувствате болка на места различни от мястото на операцията.

Моля, уведомете член на Вашия здравен екип за болката, която имате след операцията, която може да включва:

Болки в мускулите: Може да почувствате мускулна болка във врата, раменете, гърба или гърдите. Това е от лежането по гръб на операционната маса и в отделението за грижи.
Болка в гърлото: Гърлото може да се почувства възпалено или драскащо от ендотрахеалната (дишаща) тръба при интубация.
Болка от раната: Може да почувствате натиск или парене на мястото на операцията или около него.

Как се оценява болката

Най-важното е, че можете да помогнете на лекарите и медицинските сестри да „измерят“ Вашата болка. Докато се възстановявате, Вашите лекари и медицински сестри ще Ви помолят да оцените болката си по скалата от 0 до 10, като ”0” е няма болка, а ”10” е най-лошата болка, която можете да си представите. Отчитането на Вашата болка като ”цифра” помага на лекарите и медицинските сестри да знаят колко добре работи лечението Ви и дали да бъдат направени някакви промени. Вашите лекари и медицински сестри искат и трябва да знаят за всяка болка, която не е под контрол.

Кой ще помогне да се справя с болката в болницата след операцията

Вашият здравен екип ще работи с Вас, за да реши какъв тип контрол на болката би бил най-полезен за Вас след операцията. Вашите лекари са обучени за лечението на болка. Те са анестезиолози, офталмолози -специалисти в контрола на болката, които ще Ви помогнат да получите облекчение при следоперативна болка.

Видът на лечение на болката, който е най-подходящ за Вас, се основава на:

резултатите от Вашата медицинска история
лабораторни тестове;
Вашия физически преглед;
вида на операцията, която е направена

След операцията, ще бъдете оценявани известно време, за да сме сигурни, че Ви е удобно, коригирайте терапията си, ако е необходимо. Ще бъдете наблюдавани за всякакви странични ефекти.

Уверете се, че Ви е комфортно с Вашата схема за лечение на болката. Говорете с Вашия лекар и медицински сестри относно притесненията и нуждите Ви. Това ще помогне да се избегне стрес и тревожност, което може да влоши болката. Не се страхувайте да задавате въпроси.

Начини за облекчение на болката.

Интравенозно лекарство за болка

Това е лекарство за болка, което се доставя интравенозно. Трябва да почувствате известно облекчение малко след прилагането му. Въпреки че поставено интравенозно, лекарството за болка осигурява бързо облекчение, то не е дълготрайно. Интравенозните лекарства за болка могат да се използват в комбинация с перорални лекарства за болка. Вашата медицинска сестра ще говори с Вас за това колко често можете да получавате лекарствата.

Перорални лекарства за болка

Пероралните лекарства за болка се приемат през устата. Тъй като отнема по-дълго време за да подействат, отколкото тези, които се доставят интравенозно, важно е да приемате лекарствата, преди болката Ви да стане непоносима. Пероралните лекарства обикновено осигуряват по-дълготрайно облекчение. Сестрата ще говори с Вас колко често можете да получавате перорални лекарства.

Странични ефекти

Има специфични нежелани реакции, свързани с всяко лекарство. Въпреки това, често срещаните странични ефекти, свързани с лекарства за болка, включват гадене, повръщане, сърбеж, сънливост и запек. Стратегията за контрол на болката, използвана в СОБАЛ ”ЛУКСОР”, е намаляване до минимум процента на тези странични явления Има лекарства, които ще помогнат за облекчаване на някои от симптомите или може да се наложи Вашият медицински екип да направи промени в лекарствата или количеството, което приемате. Моля проявете нужното търпение. Освен Вашето изрично желание ние трябва да се съобразим и с възможните нежелани последствия от приложението на определен медикамент. По тази причина болница ”ЛУКСОР”, разполага с широк спектър от медикаменти за повлияване на болката Моля, поговорете с Вашата медицинска сестра и лекар за всякакви нежелани реакции, които може да имате, и всякакви въпроси или притеснения.

Други методи

Медикаментозното лечение не е единствения начин за облекчаване на болката. Важно е да сте убедени в тези допълнителни техники. Когато се използват заедно с лекарства, те могат да предложат голяма доза облекчение на болката.

Съвети за облекчение на болката у дома

Преди да излезете от болницата, обсъдете с лекаря или медицинската сестра колко често сте приемали лекарствата за болка, докато сте в болницата. Трябва да се осведомите, че ще получите рецепта за едно и също лекарство, използвано най-често в болницата. Приемайте лекарствата, както е предписано. Вашият лекар е предписал Вашето лекарството за болка „според нуждите“. Това означава, че приемате лекарството, ако и само когато имате нужда от него, за да лекувате умерена до силна болка.

Запишете кога приемате лекарството у дома. Важно е да запишете времето, в което приемате всяка доза. Следете колко лекарства имате.

Лекарствата за болка без рецепта, като ацетаминофен и НСПВС, са отличен вариант за лечение на болка. Бъдете сигурни, че вашият лекар Ви е одобрил да приемате определени лекарства. Трябва да внимавате да не приемате твърде много от едно лекарство. Винаги четете етикетите и никога не приемайте повече от 1 лекарство от същата категория.

Данни за брой починали в лечебното заведение, вътреболнични инфекции и непланирани повторни операции

Брой починали в лечебното заведение
2019 година - 0
2020 година - 0
2021 година - 0
Брой вътре-болнични инфекции
2019 година - 0
2020 година - 0
2021 година - 0
Брой непланирани повторни операции
2019 година - 0
2020 година - 0
2021 година - 0